Intercultureel onderwijs

definitie

Het woord intercultureel in de term intercultureel onderwijs is afgeleid van het Latijn "onder', in het Duits' tussen 'en' cultuur 'samen. Dit betekent dat er onderwijs plaatsvindt tussen twee of meer culturen. De cultuur drukt zich uit in taal, gebruiken, manieren, festivals, moraal, religie, muziek, medicijnen, kleding, Eten etc.

In intercultureel onderwijs komen verschillende culturen aan de orde en worden de genoemde aspecten naar voren gehaald en onderzocht. De andere cultuur wordt op gelijke voet en met waardering bekeken. Dit is om begrip voor andere culturen te bevorderen en daarmee een vreedzaam samenleven.

Intercultureel onderwijs stelt mensen in staat het gedrag van mensen die tot een andere cultuur behoren te begrijpen en te begrijpen, ook al verschilt het van hun eigen handelen. Dit wordt bereikt door om te gaan met andere culturen. Vreemde culturen worden uit de hoek van het onbekende en het beangstigende gehaald.

Een uitwisseling tussen culturen kan en moet plaatsvinden in het intercultureel onderwijs en de angst voor heterogeniteit in de samenleving wordt verminderd. Mensen dienen elkaar respectvol, waarderend en tolerant te behandelen, zodat er een gelijkwaardige relatie ontstaat. Het is wenselijk dat het naast elkaar bestaan ​​van verschillende culturen leidt tot een gemeenschappelijke basis die verder gaat dan wederzijdse acceptatie en 'naast elkaar leven'.

Daarnaast is het doel van deze opleiding dat niet alleen een dialoog plaatsvindt tussen culturen, maar ook dat er een openheid naar een andere cultuur ontstaat, waardoor men bereid is iets te leren van de andere cultuur of iets toe te voegen aan het eigen leven. integreren.

Het is niet alleen belangrijk om de overeenkomsten van de verschillende culturen te ontdekken en te beleven, maar ook om op jezelf te vertrouwen om naar de verschillen of tegenstellingen te kijken en ze te zien als een verrijking en uitbreiding van de eigen horizon.

Dit alles is bedoeld om ervoor te zorgen dat een samenleving die uit zeer verschillende culturen bestaat, in vrede en tevredenheid kan samenleven.

Hoe werkt intercultureel onderwijs op de kleuterschool?

Een kleuterschool die veel belang hecht aan een interculturele opvoeding van kinderen, probeert geschikte materialen en geschikte ruimtelijke uitrusting te vinden. Het doel is om de kinderen tot nadenken stemmende ideeën te geven, ongeacht hun afkomst of religie, en om de openheid voor andere culturen te symboliseren.

Voor foto's, boeken, speelgoed enz.verschillende culturen en religies kunnen worden vertegenwoordigd. Zo kan bijvoorbeeld een verhaal van een Aziaat en de volgende keer een verhaal van een Afrikaan worden voorgelezen. Verder moet het bij een interculturele opvoeding voor de kinderen in de kinderopvang duidelijk zijn dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, religie of cultuur, even welkom zijn.

Dit betekent ook dat alle kinderen met elkaar in contact staan, openheid, tolerantie en waardering tonen. Dienovereenkomstig worden kinderen van verschillende afkomst verdeeld in een groep in de kleutergroepen. Elk kind moet de kans krijgen om zijn cultureel bepaalde eigenaardigheden binnen een bepaald kader te leven.

Dit omvat het aantrekken van bepaalde kleding of religieuze dieetwensen. Daarom moet het educatieve aanbod de kinderen in staat stellen om andere culturen, hun religie, gebruiken en tradities te leren kennen, zodat ze kunnen samenwerken en zodat de kinderen het gedrag van kinderen met een andere culturele achtergrond kunnen begrijpen.

Dit lukt als de opvoeders de kinderen duidelijk laten zien dat ze altijd open staan ​​voor vragen over deze onderwerpen en deze graag samen beantwoorden. Verder kunnen ervaringen van kinderen en hun families met het oog op (religieuze) festivals in groepsverband worden besproken. Daarnaast kunnen opvoeders reizen naar musea die kennis over verschillende culturen bijbrengen.

Daarnaast kunnen de ouders ook een deel van het intercultureel onderwijs verzorgen. Je kunt bijvoorbeeld in een groep lezingen geven over bepaalde culturele gebruiken. Het is belangrijk dat de ouders betrokken worden bij het intercultureel onderwijs en hierover geïnformeerd worden. Wanneer het kind op de kleuterschool wordt geregistreerd, moeten vragen met betrekking tot de verschillende culturen worden opgehelderd en moet openlijk worden verteld in hoeverre de kinderen verschillende ontwikkelingskansen hebben.

Verder is het belangrijk dat de ouders een tolerante, welwillende en respectvolle basishouding hebben ten opzichte van andere culturen zodat de waarden die op de kleuterschool worden aangeleerd thuis geen tegenwind ondervinden. Op veel kleuterscholen met een grote belangstelling voor intercultureel onderwijs zijn er aanbiedingen voor ouderschapsonderwijs in de vorm van ouderavonden of speciale evenementen die bedoeld zijn om kennis over andere culturen over te brengen.

Het volgende onderwerp is wellicht ook interessant voor u: Oppas

Hoe werkt intercultureel onderwijs op school?

Bij intercultureel onderwijs op scholen gaat het erom dat alle leerlingen, ongeacht hun culturele achtergrond, dezelfde deelname hebben en dat ze de hoogst mogelijke onderwijskwalificatie kunnen behalen. Alle studenten, ongeacht hun afkomst, moeten hun potentieel gelijkelijk kunnen benutten om de basis voor een succesvol beroepsleven te verwerven.

Voor intercultureel onderwijs moet de school vrij zijn van discriminatie en moeten de verschillende leerlingen respect tonen voor elkaar. De school moet zichzelf zien als een leerplek voor elke leerling en een cultuur van interculturele dialoog cultiveren, zodat alle leerlingen het gevoel hebben dat ze thuis horen in de schoolgemeenschap. In de klas kan voor intercultureel onderwijs worden aangemoedigd om het onderwerp vanuit het perspectief van meerderheden en minderheden te beschouwen.

Hierdoor kunnen de studenten van perspectief veranderen. Daarnaast kunnen projectdagen over interculturele onderwerpen worden aangeboden. De school moet rekening houden met de taalverscheidenheid van verschillende landen en, op zijn best, meertalige studenten aanmoedigen. Ook de meertaligheid van de studenten in de kamers en in public relations kan worden aangetoond. Verder kan er vanuit de school intercultureel-interreligieuze samenwerking met instellingen of scholen uit andere landen plaatsvinden.

Hoe ga je om met religieuze verschillen?

Op scholen of kleuterscholen die veel waarde hechten aan interreligieuze pedagogie, worden de kinderen, ouders en leraren uitgedaagd om een ​​manier te vinden die de kinderen voedsel geeft voor hun gedachten zonder de grenzen van religieus respect te overschrijden. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van de kinderen, die voortvloeien uit de religieuze definitie van het ouderlijk huis, en dat deze worden gerespecteerd.

Tegelijkertijd moeten ze andere religies leren begrijpen. Dit is ook vereist vanuit het ouderlijk huis, omdat dit ook de ideeën van het kind vormt. Volgens dit moeten de kinderen ook van hun ouders leren om andere religies te respecteren en moeten ze blijven kijken naar de gemeenschappelijke thema's van de wereldreligies, zoals respect voor de schepping, respect voor de naaste, respect voor ouders en voorouders, enz.

In het beste geval is het onderwijsaanbod van de voorzieningen, zoals kinderopvang of school, zo ingericht dat het kinderen in staat stelt kennis op te doen over andere religies. Het doel is dat de kinderen het gedrag van kinderen met een andere religieuze achtergrond begrijpen en classificeren. Ze moeten ook een houding en attitudes ontwikkelen die worden gekenmerkt door openheid, tolerantie en respect, zodat ze kunnen communiceren met kinderen van andere religies. Op scholen kan godsdienstonderwijs of ethiekonderwijs dit doel dienen.

Het volgende artikel kan ook voor u interessant zijn: Educatieve hulp